დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოების დებულება.

 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  

ვამტკიცებ

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

რექტორი: პროფ. ჯ. აფაქიძე

“30” ნოემბერი, 2009

 

 

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება

 

 კარი I - ზოგადი დებულებანი

 მუხლი I. მიზანი

 

1.     ეს დე­ბუ­ლე­ბა აწ­ეს­რი­გებს სსიპ - სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ი­სა და დოქ­ტო­რის აკ­ად­ემ­ი­უ­რი ხა­რის­ხის მი­ნი­ჭე­ბი­სათ­ვის აუც­ილ­ებ­ელ მი­ნი­მა­ლურ სტან­დარტს უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნის შე­სა­ბა­მი­სად.

2.    დოქ­ტო­რან­ტუ­რის მი­ზა­ნია სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე დოქ­ტო­რან­­ტის ინ­ტე­ლექ­ტუ­ალ­უ­რი ზრდა, აკ­ად­ემ­ი­უ­რი და კვლე­ვი­თი რე­სურ­სე­ბის და­ახ­­ლო­­ე­ბა, სა­ერ­თა­შო­რი­სო

აკ­ად­ემ­ი­ურ და სა­მეც­ნი­ე­რო სივრ­ცე­ში ჩარ­თვა.

 

კარი II. დოქტორანტურა

მუხლი II. დოქტორანტურის არსი და მისი ამოცანები

 

1.     უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნის მე-2 მუხ­ლის თა­ნახ­მად, დოქ­ტო­რან­ტუ­რა არ­ის უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის მე­სა­მე სა­ფე­ხუ­რი, სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბი­სა და

სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვე­ბის ერ­თობ­ლი­ო­ბა, რო­მე­ლიც მთავრ­დე­ბა დოქ­ტო­რის აკ­ად­ემ­ი­უ­რი ხა­რის­ხის მი­ნი­ჭე­ბით;

2.     დოქ­ტო­რან­ტუ­რის ძი­რი­თა­დი მი­ზა­ნია მა­ღალ­კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო-პე­და­გო­გი­უ­რი კად­რე­ბის მომ­ზა­დე­ბა, რის მი­საღ­წე­ვად აუც­ილ­ებ­ელ­ია:

ა) სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სპე­ცი­ალ­ობ­ის დის­ციპ­ლი­ნე­ბის და­უფ­ლე­ბა;

ბ) მეც­ნი­ერ­უ­ლი კვლე­ვის თა­ნა­მედ­რო­ვე მე­თო­დე­ბის ათ­ვი­სე­ბა;

გ) უმ­აღ­ლე­სი სკო­ლის პე­და­გო­გი­კი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის მარ­თვის შეს­წავ­ლა;

დ) სა­დი­სერ­ტა­ციო ნაშ­რო­მის შეს­რუ­ლე­ბა.

3.     დოქ­ტო­რან­ტუ­რა შედ­გე­ბა 180 ECTS კრე­დი­ტის შე­სა­ბა­მი­სი შემ­დე­გი კომ­პო­ნენ­ტი­სა­გან:

ა) სას­წავ­ლო კომ­პო­ნენ­ტი – არანაკლებ 40 და არაუმეტეს 60 ECTS კრე­დი­ტისა;

ბ) კვლე­ვი­თი კომ­პო­ნენ­ტი – სა­დი­სერ­ტა­ციო ნაშ­რო­მის მომ­ზა­დე­ბა და დაც­ვა (არანაკლებ 120 და არაუმეტეს 140 ECTS კრე­დი­ტისა);

4.     დოქ­ტო­რან­ტუ­რა­ში სწავ­ლე­ბის პე­რი­ოდ­ში, დოქ­ტო­რან­ტი ვალ­დე­ბუ­ლია ას­ის­ტი­რე­ბა გა­უწ­ი­ოს (სწავ­ლე­ბის მე­ო­რე წლი­დან) სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნელს, ან შე­სა­ბა­მი­სი დარ­გის პრო­ფე­სორს ბა­კა­ლავ­რი­ატ­ში პრაქ­ტი­კუ­ლი და სე­მი­ნა­რუ­ლი მე­ცა­დი­ნე­ობ­ებ­ის ჩა­ტა­რე­ბი­სას.

5.     დოქ­ტო­რან­ტი შე­იძ­ლე­ბა არ­ჩე­ულ იქ­ნეს ას­ის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რის აკ­ად­ემ­ი­ურ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე; სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლის წარ­დგი­ნე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია დოქ­ტო­რან­ტის მოწ­ვე­ვა ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი, სა­სე­მი­ნა­რო თუ პრაქ­ტი­კუ­ლი მე­ცა­დი­ნე­ობ­ის ჩა­სა­ტა­რებ­ლად, სა­ათ­ობ­რი­ვი ან­აზ­ღა­ურ­ებ­ის წე­სით.

  

მუხ­ლი III. სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის შე­მუ­შა­ვე­ბა და დამ­ტკი­ცე­ბა

 

1.     სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მას წარ­მო­ად­გენს უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ერ­თი ან რამ­დე­ნი­მე ფა­კულ­ტე­ტის საბ­ჭო და ამ­ტკი­ცებს სსიპ-სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემ­ი­უ­რი საბ­ჭო.

2.     სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის შე­მუ­შა­ვე­ბა ხდე­ბა:

ა) ფა­კულ­ტე­ტის ერ­თი ან ერ­თზე მე­ტი პრო­ფე­სო­რის მი­ერ;

ბ) პარ­ტნი­ორ-უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­თან, სას­წავ­ლო ან სა­მეც­ნი­ე­რო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას­თან ერთობ­ლი­ვად - უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­სა და ამ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას შო­რის და­დე­ბუ­ლი სა­თა­ნა­დო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის

სა­ფუძ­ველ­ზე.

3.     დოქ­ტო­რან­ტუ­რის ფარ­გლებ­ში გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­უ­ლი კვლე­ვი­თი პრო­ექ­ტე­ბი გა­მომ­დი­ნა­რე­ობს ფა­კულ­ტე­ტის მი­ერ გან­საზ­ღვრუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვი­თი სტრა­ტე­გი­იდ­ან და მი­სი ნა­წი­ლია;

4.     სა­დი­სერ­ტა­ციო თე­მის აქ­ტუ­ალ­ობ­ა­სა და სი­ახ­ლეს სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­­ნე­ლი ას­აბ­უთ­ებს წე­რი­ლო­ბით;

5.     სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მას გა­ნი­ხი­ლავს ფა­კულ­ტე­ტის საბ­ჭო, უნივერსიტეტის ფა­კულ­ტე­ტის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სამ­სა­ხუ­რი. და­დე­ბი­თი გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში სა­დოქ­ტო­­რო პროგ­რა­მა წა­რედ­გი­ნე­ბა უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს და­სამ­ტ­კი­ცებ­ლად.

 

 

მუხ­ლი IV. სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლი და აკ­ად­ემ­­­რი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა

 

1.     სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მას ხელ­მძღვა­ნე­ლობს ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ა­თა ფა­კულ­ტე­ტის სრუ­ლი, ან ას­ოც­ირ­ებ­უ­ლი პრო­ფე­სო­რი. ხელ­მძღვა­ნე­ლად შე­იძ­ლე­ბა დამ­ტკიც­დეს მხო­ლოდ პი­რი, რო­მელ­საც შე­სა­ბა­მის სპე­ცი­ალ­ობ­ა­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი აქვს სულ მცი­რე სა­მი ნაშ­რო­მი ფა­კულ­ტე­ტის სა­დი­სერ­ტა­ციო საბ­ჭოს მი­ერ რე­კო­მენ­დე­ბულ რე­ცენ­ზი­რე­ბად სა­მეც­ნი­ე­რო ჟურ­ნა­ლებ­სა და კრე­ბუ­ლებ­ში.

2.    სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მას შე­იძ­ლე­ბა უხ­ელ­მძღვა­ნე­ლოს შე­სა­ბა­მი­სი აკ­ად­ემ­ი­უ­რი ხა­რის­ხი­სა და დარ­გობ­რი­ვი კვალი­­ფი­კა­ცი­ის მქო­ნე მოწვეულმა პროფესორმა, შე­სა­ბა­მი­სი მი­მარ­თუ­ლე­ბის

აკ­ად­ემ­ი­უ­რი პერ­სო­ნა­ლის შუ­ამ­დგომ­ლო­ბი­სა და ფა­კულ­ტე­ტის საბ­ჭოს გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე;

3.     პროგ­რა­მას მი­სი სპე­ცი­ფი­კი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე შე­იძ­ლე­ბა ჰყავ­დეს ერ­თი ან რამ­დე­ნი­მე ხელ­მძღვა­ნე­ლი;

4.    სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლი კო­ორ­დი­ნი­რე­ბას უწ­ევს კუ­რი­კუ­ლუ­მის შე­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცესს, რო­მელ­შიც მო­ნა­წი­ლე­ობ­ას იღ­ებ­ენ პროგ­რა­მის გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ა­ში ჩარ­თუ­ლი პი­რე­ბი, შე­სა­ბა­მი­სი დარ­გის სპე­ცი­ალ­ის­ტე­ბი, დოქ­ტო­რან­ტე­ბის სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბი; სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლი უზ­რუნ­ველ­ყოფს კუ­რი­კუ­ლუ­მის შე­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცე­სის

სა­ჯა­რო­ობ­ა­სა და გამ­ჭვირ­ვა­ლო­ბას; სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის სა­ჯა­რო გან­ხილ­ვას შე­სა­ბა­მი­სი სტრუქ­ტუ­რუ­ლი ერ­თე­ულ­ის (მი­მარ­თუ­ლე­ბა, ინ­სტი­ტუ­ტი, და ა. შ.) ან შე­სა­ბა­მი­სი პრო­ფი­ლის

აკ­ად­ემ­ი­უ­რი პერ­სო­ნა­ლი­სა და მოწ­ვე­უ­ლი პე­და­გო­გე­ბის სხდო­მა­ზე.

5.    სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლი არ­ის ფა­კულ­ტე­ტი­სა და უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სამ­სა­ხურ­თან ძი­რი­თა­დი სა­კონ­ტაქ­ტო პი­რი, რო­მელ­საც ეც­ნო­ბე­ბა პროგ­რა­მის ში­და და გა­რე შე­ფა­სე­ბის, ტექ­ნი­კუ­რი მო­ნი­ტო­რინ­გი­სა და აკ­ად­ემ­ი­უ­რი ექს­პერ­ტი­ზის შე­დე­გე­ბი და ევ­ალ­ე­ბა მათ­ზე რე­აგ­ირ­ე­ბა პროგ­რა­მის სრულ­ყო­ფის მიზ­ნით.

6.    სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნელს ევ­ალ­ე­ბა: სტუ­დენ­ტე­ბის ინ­ფორ­მი­რე­ბა კუ­რი­კუ­ლუ­მის შე­სა­ხებ, დოქ­ტო­რან­ტე­ბის სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლებ­თან ერ­თად კონ­სულ­ტა­ცი­ის გა­წე­ვა სტუ­დენ­ტე­ბის ინ­დი­ვი­დუ­ალ­უ­რი სას­წავ­ლო და კვ­ლე­­ვი­თი კომ­პო­ნენ­ტის ოპ­ტი­მა­ლუ­რად და­გეგ­მვის მიზ­ნით, პროგ­რა­მის გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­ორ­გა­ნი­ზა­ციო სა­კით­ხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა, დოქ­ტო­რან­ტე­ბის სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლებ­თან ერ­თად მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა სა­დოქ­ტო­რო სე­მი­ნარ­ში (თუ ას­ე­თი რამ და­გეგ­მი­ლია სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მით), პროგ­რა­მის მო­ნა­წი­ლე დოქ­ტო­რან­ტე­ბის სას­წავ­ლო და კვლე­ვი­თი კომ­პო­ნენ­ტის გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ის მო­ნი­ტო­რინ­გი და სხვ.

7.   სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობს:

ა)   უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სრუ­ლი ან ას­ოც­ირ­ებ­უ­ლი პრო­ფე­სო­რი;

ბ)   პარ­ტნი­ო­რი სას­წავ­ლო ან სა­მეც­ნი­ე­რო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის მეც­ნი­ე­რი;

გ) სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი შე­სა­ბა­მი­სი აკ­ად­ემ­ი­უ­რი ხა­რის­ხის მქო­ნე მოწ­ვე­უ­ლი სპე­ცი­ალ­ის­ტი.

 

 

მუხ­ლი V. დოქ­ტო­რან­ტუ­რის სას­წავ­ლო კომ­პო­ნენ­ტი

 

1.     დოქ­ტო­რან­ტუ­რის სას­წავ­ლო კომ­პო­ნენ­ტი მიზ­ნად ის­ახ­ავს დოქ­ტო­რან­ტის და­რ­­­გობ­რივ და მე­თო­დო­ლო­გი­ურ და­ხე­ლოვ­ნე­ბას; ხელს უწ­ყობს დოქ­ტო­რანტს სა­დი­სერ­ტა­ციო ნაშ­რო­მის

და­წე­რა­ში; ამ­ზა­დებს მას მო­მა­ვა­ლი პე­და­გო­გი­უ­რი და სა­­მეც­ნი­ე­რო საქ­მი­ან­ობ­ის­ათ­ვის.

2.    დოქ­ტო­რან­ტუ­რის სას­წავ­ლო კომ­პო­ნენ­ტი გუ­ლის­ხმობს შემ­დეგ სა­ლექ­ციო კურ­­სებს და სხვა სა­ხის აქ­ტი­ვო­ბებს: სწავ­ლე­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე მე­თო­დე­ბი - 5-15 კრ­ე­დი­ტი; მეც­ნი­ერ­ებ­ის

მე­ნეჯ­მენ­ტი - 5 კრე­დი­ტი; სა­უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტო სას­წავ­ლო კურ­სე­ბი - 5-30 კრე­დი­ტი; პრაქ­ტი­კა - 5-10 კრე­დი­ტი; სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა ან უც­­ხო­ეთ­ის აკ­რე­დი­ტე­ბულ უმ­აღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში მოს­მე­ნი­ლი სას­წავ­ლო კურ­სი/კურ­სე­ბი - 5-60 კრე­დი­ტი; პრო­ფე­სო­რის ას­ის­ტენ­ტო­ბა - 5-30 კრე­დი­ტი; სპე­ცი­ფი­კუ­რი დარ­გობ­რი­ვი კურ­სე­ბი - 5-15 კრე­დი­ტი; დოქ­ტო­რან­ტის კო­ლოკ­ვი­უმ­ე­ბი - 10 კრე­დი­ტი და სხვა.

3.     სას­წავ­ლო კომ­პო­ნენ­ტის შე­მად­გე­ნე­ლი ელ­ემ­ენ­ტე­ბი­დან დოქ­ტო­რან­ტე­ბის­თვის სა­ვალ­დე­ბუ­ლოა სულ 20 კრე­დი­ტი:

ა)   სწავ­ლე­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე მე­თო­დე­ბი (არ­ან­აკ­ლებ 5 კრე­დი­ტი­სა);

ბ)   პრო­ფე­სო­რის ას­ის­ტენ­ტო­ბა (არ­ან­აკ­ლებ 5 კრე­დი­ტი­სა);

გ)   დოქ­ტო­რან­ტის კო­ლოკ­ვი­უმ­ე­ბი (არ­ან­აკ­ლებ 10 კრე­დი­ტი­სა).

დ) სას­წავ­ლო კომ­პო­ნენ­ტის და­ნარ­ჩე­ნი ელ­ემ­ენ­ტე­ბი არ­ის არ­ჩე­ვი­თი (სას­წავ­ლო კომ­პო­ნენ­ტის შე­მად­გე­ნე­ლი ელ­ემ­ენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ დაწ­ვრ. იხ. და­ნარ­თი 2)

 

მუხლი VI. დოქ­ტო­რან­ტის სა­მეც­ნი­­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლი

 

1.     ფა­კულ­ტე­ტი უზ­რუნ­ველ­ყოფს დოქ­ტო­რანტს დოქ­ტო­რის აკ­ად­ემ­ი­უ­რი ხა­რის­ხის მქო­ნე სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლით.

2.    დოქ­ტო­რან­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლი შე­იძ­ლე­ბა იყ­ოს ფა­კულ­ტე­ტის სა­დი­სერ­ტა­ციო საბ­ჭოს წევ­რი - სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მა­ში ჩარ­თუ­ლი სრუ­ლი ან ასო­ც­ირ­ებ­უ­ლი პრო­ფე­სო­რი.

3.     სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვანელს უნ­და ჰქონ­დეს დოქ­ტო­რან­ტის სა­დი­სერ­ტა­ციო თე­მა­ს­­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­მეც­ნი­ე­რო სფე­რო­ში კვლე­ვის გა­მოც­დი­ლე­ბა და შე­სა­ბა­მი­­სი პუბ­ლი­კა­ცი­ე­ბი.

4.    დოქ­ტო­რან­ტის თა­ნა­ხელ­მძღვა­ნე­ლი შე­იძ­ლე­ბა იყ­ოს დოქ­ტო­რის აკ­ად­ემ­ი­უ­რი ხა­რის­ხის მქო­ნე პი­რი, რო­მე­ლიც არ არ­ის სა­დი­სერ­ტა­ციო საბ­ჭოს წევ­რი.

5.    სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლის შერ­ჩე­ვი­სას პირ­ველ რიგ­ში გა­ნი­ხი­ლე­ბა დოქ­ტო­რან­ტის მი­ერ შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი კან­დი­და­ტუ­რა.

6.    სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლი კონ­ტროლს უწ­ევს დოქ­ტო­რან­ტის ინ­დი­ვი­დუ­ალ­უ­რი სას­წავ­ლო და კვლე­ვი­თი გეგ­მის შეს­რუ­ლე­ბას.

7.    დოქ­ტო­რან­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნელს და სა­დი­სერ­ტა­ციო თე­მის სა­თა­ურს ამ­ტკი­ცებს ფა­კულ­ტე­ტის სა­დი­სერ­ტა­ციო საბ­ჭო სა­დოქ­ტო­რი პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლის წარ­დგი­ნე­ბით.

8.    ერ­თი პრო­ფე­სო­რი ერ­თდრო­ულ­ად შე­იძ­ლე­ბა იყ­ოს არ­ა­უმ­ეტ­ეს სა­მი დოქ­ტო­რან­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლი (შეზ­ღუდ­ვა არ ვრცელ­დე­ბა ე.წ. გარ­და­მა­ვა­ლი სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მე­ბის დოქ­ტო­რან­ტე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა­ზე).

9.    თუ სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლი უარს ამ­ბობს დოქ­ტო­რან­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა­ზე, ამ­ის შე­სა­ხებ მან სწავ­ლის ნე­ბის­მი­ერ ეტ­აპ­ზე და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბა უნ­და წა­რუდ­გი­ნოს

სა­დი­სერ­ტა­ციო საბ­ჭოს.

10.   ფა­კულ­ტე­ტის სა­დი­სერ­ტა­ციო საბ­ჭოს უფ­ლე­ბა აქვს, დოქ­ტო­რანტს სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მ­ძღვა­ნე­ლად და­უტ­ოვ­ოს დოქ­ტო­რის აკ­ად­ემ­ი­უ­რი ხა­რის­ხის მქო­ნე პი­რი, რო­მელ­საც აღარ უჭ­ირ­ავს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკ­ად­ემ­ი­უ­რი თა­ნამ­დე­ბო­ბა. ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში ფა­კულ­ტე­ტის სა­დი­სერ­ტა­ციო საბ­ჭომ უნ­და მი­იღ­ოს გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბა მი­სი საბ­ჭო­ში მოწ­ვე­ვის შე­სა­ხებ.

  

მუხლი VII. სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის ფი­ნან­სუ­რი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა

 

1.     სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის ამ­ოქ­მე­დე­ბის აუც­ილ­ებ­ე­ლი პი­რო­ბაა მი­სი ფი­ნან­სუ­რი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა.

2.    სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის და­ფი­ნან­სე­ბა შე­იძ­ლე­ბა გან­ხორ­ცი­ელ­დეს შემ­დე­გი ფორ­მე­ბით:

ა)    სა­ხელ­მწი­ფო სა­მეც­ნი­ე­რო გრან­ტით, სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ერ­ებ­ის სა­მი­ნის­ტროს მი­ერ გან­საზ­ღვრუ­ლი პრი­ორ­იტ­ეტ­ებ­ის შე­სა­ბა­მი­სად, სპე­ცი­ალ­უ­რი სა­ხელ­მწი­ფო

პროგ­რა­მით – სა­ხელ­მწი­ფო და­ფი­ნან­სე­ბა;

ბ)    სა­უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტო და­ფი­ნან­სე­ბა (აუც­ილ­ებ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში);

გ)    იურ­იდ­ი­უ­ლი თუ ფი­ზი­კუ­რი პი­რის მი­ერ, მაგ­რამ ამ მო­მენ­ტი­სათ­ვის არ­სე­ბუ­ლი

სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მე­ბი­დან ერ­თი ან ერ­თზე მე­ტის პროგ­რა­მის არ­ჩე­ვის პი­რო­ბით – მიზ­ნობ­რი­ვი და­ფი­ნან­სე­ბა;

დ) დოქ­ტო­რან­ტის მი­ერ – თვით­და­ფი­ნან­სე­ბა;

ე) ქველ­მოქ­მე­დე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე.

ვ) სხვა ის­ე­თი სა­ხის და­ფი­ნან­სე­ბა, რო­მე­ლიც არ ეწ­ინ­ა­აღმ­დე­გე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს

მოქ­მედ კა­ნონ­მდებ­ლო­ბას.

 

 

მუხ­ლი VIII. ერ­თობ­ლი­ვი სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მე­ბი

 

1.     სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­ხორ­ცი­ელ­დეს პარ­ტნი­ორ უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტებ­თან და სხვა სა­მეც­ნი­ერო-კვლე­ვით და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­თან.

2.     პარ­ტნი­ორ უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­თან (ან სხვა სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვით და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას­თან) ერთობ­ლი­ვი სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა ამ უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­თან (ან სხვა სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვით და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას­თან) თა­ნამ­შრომ­ლო­ბი­სა და ერ­თობ­ლი­ვი სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მე­ბის თა­ობ­ა­ზე და­დე­ბუ­ლი შე­თან­ხმე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე.

3.     გან­ცხა­დე­ბას ამ დე­ბუ­ლე­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ სა­ბუ­თებ­თან ერ­თად უნ­და და­ერთოს პარ­ტნი­ო­რი უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის (ან სხვა სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვი­თი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის) შე­სა­ბა­მი­სი

პრო­ფე­სო­რის თან­ხმო­ბა პროგრამის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა­ზე.

4.     პარ­ტნი­ო­რი უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის (ან სხვა სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვი­თი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის) მო­ნა­წი­ლე­ობ­ის შემ­თხვე­ვა­ში სა­დი­სერ­ტა­ციო ნაშ­რომს ერ­თობ­ლი­ვად უნ­და უხ­ელ­მძღვა­ნე­ლონ სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი­სა და პარ­ტნი­ო­რი უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის (ან სხვა სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვი­თი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის) პრო­ფე­სო­რებ­მა, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერ­თი მა­ინც აუც­ილ­ებ­ლად უნ­და

ეს­წრე­ბო­დეს დაც­ვას.

5.     საკ­ვა­ლი­ფი­კა­ციო ნაშ­რო­მის და­სა­ცა­ვად წარ­დგე­ნის წინ აუც­ილ­ებ­ელ­ია ორ­ი­ვე მეც­ნი­ერ-ხელ­მძღვა­ნე­ლის დას­კვნა.

6.     დოქ­ტო­რის აკ­ად­ემ­ი­უ­რი ხა­რის­ხის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ მოწ­მო­ბას გას­ცემს ის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი, რო­მელ­შიც დი­სერ­ტა­ცია იქ­ნა და­ცუ­ლი.

7.     მოწ­მო­ბა უნ­და შე­იც­ავ­დეს ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რომ დი­სერ­ტა­ცია შეს­რუ­ლე­ბუ­ლია პარ­ტნი­ო­რი უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის (ან სხვა სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვი­თი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის) მო­ნა­წი­ლე­ობ­ით.

 

მუხ­ლი IX. დოქ­ტო­რან­ტუ­რა­ში სწავ­ლის წი­ნა­პი­რო­ბე­ბი

 

1.     დოქ­ტო­რან­ტუ­რა­ში სწავ­ლის უფ­ლე­ბა აქვს მა­გისტრს ან მას­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბუ­ლი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის მქო­ნე პირს;

2.     დოქ­ტო­რან­ტუ­რა­ში სწავ­ლის უფ­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა მი­ენ­იჭ­ოს უც­ხო­ეთ­ის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის კურ­სდამ­თავ­რე­ბულს უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნის 50–ე მუხ­ლის

მოთ­ხოვ­ნა­თა შე­სა­ბა­მი­სად.

3.     დოქ­ტო­რან­ტო­ბის კან­დი­და­ტი, რო­მელ­საც ქარ­თუ­ლე­ნო­ვან პროგ­რა­მა­ზე სურს სწავ­ლა და მი­სი მშობ­ლი­უ­რი ენა არ არ­ის ქარ­თუ­ლი, წარ­მო­ად­გენს ქარ­თუ­ლი ენ­ის B2 დო­ნის

და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ სერ­ტი­ფი­კატს, ას­ეთ­ის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში. სერ­ტი­ფი­კა­ტის არ­ქო­ნის შემ­თხვე­ვა­ში კონ­კურ­სან­ტი აბ­არ­ებს გა­მოც­დას.

4.     დოქ­ტო­რან­ტო­ბის კან­დი­დატს მო­ეთ­ხო­ვე­ბა ერთ-ერ­თი ევ­რო­პუ­ლი ენ­ის (ინ­გლი­სუ­რი, გერ­მა­ნუ­ლი ან ფრან­გუ­ლი) არ­ან­აკ­ლებ B2 დო­ნე­ზე ცოდ­ნა (“უც­ხო ენ­ის B2 დო­ნე­ზე ცოდ­ნის

გან­მარ­ტე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სი სერ­ტი­ფი­კა­ტე­ბი­სა და ქუ­ლე­ბის ნუს­ხა” იხ.: და­ნარ­თი 1). სერ­ტი­ფი­კა­ტის არ­ქო­ნის შემ­თხვე­ვა­ში კონ­კურ­სან­ტი აბ­არ­ებს გა­მოც­დას.

  

მუხ­ლი X. დოქ­ტო­რან­ტუ­რა­ში ჩა­რიც­ხვის წე­სი

 

1.     დოქ­ტო­რან­ტუ­რა­ში ჩა­რიც­ხვის მსურ­ველს წე­რი­ლო­ბი­თი გა­ნაც­ხა­დი შე­აქვს რექ­ტო­რის სა­ხელ­ზე, რო­მელ­შიც მი­თი­თე­ბუ­ლი უნ­და იყ­ოს სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მა. გან­ცხა­დე­ბას თან უნ­და

ერ­თვო­დეს:

·       გან­მცხა­დებ­ლის ავ­ტო­ბი­ოგ­რა­ფია („CV“);

·       პი­რა­დო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი მოწ­მო­ბის ას­ლი;

·       მა­გის­ტრის ან მას­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბუ­ლი აკ­ად­ემ­ი­უ­რი ხა­რის­ხის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დიპ­ლო­მის და­მოწ­მე­ბუ­ლი ას­ლი;

·       უც­ხო ენ­ის ცოდ­ნის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სერ­ტი­ფი­კა­ტი ასლ­თან ერ­თად (ას­ეთ­ის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში);

·       ახ­სნა-გან­მარ­ტე­ბა იმ­ის თა­ობ­ა­ზე, რომ გან­მცხა­დე­ბე­ლი არ ირ­იც­ხე­ბა სხვა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის დოქ­ტო­რან­ტუ­რა­ში;

2.      დოქ­ტო­რან­ტო­ბის კან­დი­და­ტი გა­სა­უბ­რე­ბას გა­დის ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ა­თა ფა­კულ­ტე­ტის დარ­გობ­რივ კო­მი­სი­ას­თან, რო­მე­ლიც იქ­მნე­ბა ფა­კულ­ტე­ტის წარ­დგი­ნე­ბით რექ­ტო­რის მი­ერ გა­მო­ცე­მუ­ლი აქ­ტის სა­ფუძ­ველ­ზე.

3.       უც­ხო ენ­ის გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბი­სა და გა­სა­უბ­რე­ბის გავ­ლის შემ­დეგ დოქ­ტო­რან­ტუ­რა­ში მიმ­ღე­ბი სა­ფა­კულ­ტე­ტო კო­მი­სი­ის დას­კვნის სა­ფუძ­ველ­ზე დე­კა­ნის წარ­დგი­ნე­ბით უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რი გა­მოს­ცემს კან­დი­და­ტის დოქ­ტო­რან­ტად ჩა­რიც­ხვის შე­სა­ხებ ინ­დი­ვი­დუ­ალ­ურ-ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ სა­მარ­თლებ­რივ აქტს;

4.      ქარ­თუ­ლი და უც­ხო ენ­ის გა­მოც­დის ორ­გა­ნი­ზე­ბას და ჩა­ტა­რე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის შე­სა­ბა­მი­სი მი­მარ­თუ­ლ­ებ­ე­ბი;

5.      უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი, დოქ­ტო­რან­ტი, სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლი და სა­მეც­ნი­ე­­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლი ჩა­რიც­ხვის შემ­დეგ ხელს აწ­ერ­ენ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას, რო­მე­ლიც გან­საზ­ღვრავს

ყვე­ლა მხა­რის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­სა და უფ­ლე­ბებს. ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ნა­წი­ლია დოქ­ტო­რან­ტის ინ­დი­ვი­დუ­ალ­უ­რი სას­წავ­ლო და კვლე­ვი­თი გეგ­მა (იხ. და­ნარ­თი 1. ფორ­მა 1, ფორ­მა 2).

  

მუხ­ლი XI. დოქ­ტო­რან­ტუ­რა­ში სწავ­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბა და ჩა­ბა­რე­ბის ვა­დე­ბი

 

1.       დოქ­ტო­რან­ტმა სწავ­ლი­სა და კვლე­ვის პრო­ცეს­ში 3 წლის (6 სე­მეს­ტრის) გან­მავ­ლო­ბა­ში უნ­და და­აგ­რო­ვოს 180 კრე­დი­ტი­. იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ დოქ­ტო­რან­ტმა შეძ­ლო სა­დოქ­ტო­რო

პროგ­რა­მით გან­საზ­ღვრუ­ლი მოთ­ხოვ­ნე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა და სა­დი­სერ­ტა­ციო ნაშ­რო­მის წარ­დგე­ნა სა­დი­სერ­ტა­ციო საბ­ჭოს­თვის 3 წელ­ზე (6 სე­მეს­ტრზე) უფ­რო ნაკ­ლებ დრო­ში, მა­შინ შე­სა­ბა­მი­სი ფა­კულ­ტე­ტის სა­დი­სერ­ტა­ციო საბ­ჭო უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლია, გა­მო­ნაკ­ლი­სის სა­ხით მი­იღ­ოს გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბა აღ­ნიშ­ნუ­ლი დოქ­ტო­რან­ტის დი­სერ­ტა­ცი­ის დაც­ვა­ზე დაშ­ვე­ბის შე­სა­ხებ.

2.      გან­სა­კუთ­რე­ბულ შემ­თხვე­ვა­ში, სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლის და­სა­ბუ­თე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე და­სა­თა­ნა­დო ფი­ნან­სუ­რი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის არ­სე­ბო­ბის პი­რო­ბით, სა­დი­სერ­ტა­ციო საბ­ჭოს გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბით პროგ­რა­მის ხან­გრძლი­ვო­ბა შე­იძ­ლე­ბა გაგრ­ძელ­დეს 1 წლის ვა­დით, 2-ჯერ.

3.       ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ა­თა ფა­კულ­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტუ­რა­ში სას­წავ­ლო კომ­პო­ნენტს ეთ­მო­ბა არ­ან­აკ­ლებ 40 და არ­ა­უმ­ეტ­ეს 60 კრე­დი­ტი­სა, და­ნარ­ჩე­ნი ეთ­მო­ბა კვლე­­ვას.

4.      დოქ­ტო­რან­ტე­ბი, რო­მელ­თაც შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი აქვთ ამ დე­ბუ­ლე­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი კვლე­ვი­თი კომ­პო­ნენ­ტი, სას­წავ­ლო კომ­პო­ნენ­ტით გან­საზ­ღვრუ­ლი კრე­დი­ტე­ბის დაგ­რო­ვე­ბის

შემ­დეგ დი­სერ­ტა­ცი­ას წა­რად­გე­ნენ და და­იც­ავ­ენ დად­გე­ნი­ლი წე­სით.

5.      დოქ­ტო­რან­ტუ­რა­ში მი­ღე­ბა ცხად­დე­ბა შე­მოდ­გო­მის და/ან გა­ზაფ­ხუ­ლის სე­მეს­ტრე­ბი­სათ­ვის.

 

მუხ­ლი XII. დოქ­ტო­რან­ტის ინ­დი­ვი­დუ­ალ­­რი სას­წავ­ლო და კვლე­ვი­თი გეგ­მა

 

1.       დოქ­ტო­რან­ტის ინ­დი­ვი­დუ­ალ­უ­რი სას­წავ­ლო და კვლე­ვი­თი გეგ­მა იქ­მნე­ბა დარ­გში მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნის გა­საღრ­მა­ვებ­ლად და კონ­კრე­ტუ­ლი კვლე­ვი­თი პრო­ექ­ტის გან­სა­ხორ­ცი­ელ­ებ­ლად.

2.      თი­თო­ე­უ­ლი დოქ­ტო­რან­ტი სას­წავ­ლო კომ­პო­ნენ­ტის სა­ფა­კულ­ტე­ტო სქე­მის ფარ­გლებ­ში თა­ვის სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნელ­თან და შე­სა­ბა­მი­სი სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნელ­თან შე­თან­ხმე­ბით თა­ვად ად­გენს ინ­დი­ვი­დუ­ალ­ურ სას­წავ­ლო გეგ­მას. ეს უკ­ან­ას­კნე­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლია დოქ­ტო­რან­ტის სა­დი­სერ­ტა­ციო ნაშ­რო­მის, შე­სა­ბა­მი­სი დარ­გი­სა და სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის სპე­ცი­ფი­კა­ზე, დოქ­ტო­რან­ტის აკა­დ­ემ­ი­ურ გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე, ფა­კულ­ტე­ტის აკ­ად­ემ­ი­ურ პო­ტენ­ცი­ალ­სა და მა­ტე­რი­ალ­ურ-ტექ­ნი­კურ ბა­ზა­ზე. დოქ­ტო­რან­ტი შევ­სე­ბულ სპე­ცი­ალ­ურ ფორ­მას

(ფორ­მა 1) წა­რუდ­გენს ფა­კულ­ტე­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ას.

3.       ინ­დი­ვი­დუ­ალ­უ­რი სას­წავ­ლო გეგ­მით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო კომ­პო­ნენ­ტის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ დოქ­ტო­რან­ტი შევ­სე­ბულ სპე­ცი­ალ­ურ ფორ­მას (ფორ­მაN1, ფორ­მა და მის

თან­დარ­თულ დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ას წა­რუდ­გენს ფა­კულ­ტე­ტის ადმინისტ­რა­ციას, რო­მე­ლიც სა­დი­სერ­ტა­ციო საბ­ჭოს ოფ­იც­ი­ალ­ურ­ად აც­ნო­ბებს დო­ქ­­ტო­რან­ტის მი­ერ სას­წავ­ლო კომ­პო­ნენ­ტის

შეს­რუ­ლე­ბის შე­სა­ხებ.

4.      დოქ­ტო­რან­ტუ­რა­ში სწავ­ლის და­საწ­ყის­ში დოქ­ტო­რან­ტი თა­ვის სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­­ნელ­თან და შე­სა­ბა­მი­სი სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნელ­თან შე­თან­ხმე­ბით ად­გენს

ინ­დი­ვი­დუ­ალ­ურ კვლე­ვით გეგ­მას და შევ­სე­ბულ სპე­ცი­ალ­ურ ფორ­მას (ფორ­მა 2) წა­რუდ­გენს ფა­კულ­ტე­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ას.

5.      დოქ­ტო­რან­ტის ინ­დი­ვი­დუ­ალ­უ­რი კვლე­ვი­თი გეგ­მა იქ­მნე­ბა სა­დი­სერ­ტა­ციო ნაშ­რო­მის (კონ­კრე­ტუ­ლი კვლე­ვი­თი პრო­ექ­ტის) გან­სა­ხორ­ცი­ელ­ებ­ლად. დოქ­ტო­რან­ტის ინ­დი­ვი­დუ­ალ­ურ

კვლე­ვით გეგ­მა­ში მო­ცე­მუ­ლია კვლე­ვის მი­ზა­ნი, სა­დი­სერ­ტა­ციო ნაშ­რო­მის სტრუქ­ტუ­რა და კვლე­ვის სა­ვა­რა­უ­დო გრა­ფი­კი.

 

მუხ­ლი XIII. დოქ­ტო­რან­ტის სტა­ტუ­სის შეწ­ყვე­ტა

 

1.       ფა­კულ­ტე­ტის სა­დი­სერ­ტა­ციო საბ­ჭოს გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბით დოქ­ტო­რანტს შე­იძ­ლე­ბა დოქ­ტო­რან­ტის სტა­ტუ­სი შე­უწყ­დეს:

·