განათლების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

  • გულნაზი ხუხუა  – დირექტორი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი
  1. ედუარდ ჭანტურია – უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, პედაგოგიკის დოქტორი
  2. ლელა რეხვიაშვილი – მეცნიერ თანამშრომელი, პედაგოგიკის დოქტორი          
  3. ნანა მაისურაძე  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, პედაგოგიკის დოქტორი