არქეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

  • ვახტანგ ჯაფარიძე  – დირექტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი
  1. ჯონი აფაქიძე  – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი (საზოგადოებრივ საწყისებზე), ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი
  2. მედეა ნიორაძე – მეცნიერ-თანამშრომელი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი  
  3. რევაზ ხვისტანი – მეცნიერ-თანამშრომელი, ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
  4. მანანა კუპრავა  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ისტორიის დოქტორი,  ასისტენტ პროფესორი
  5. დიმიტრი ჟვანია  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, დოქტორანტი
  6. ანიკო ოყუჯავა  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
  7. ნოდარ ბერულავა  – მეცნიერ-თანამშრომელი (საზოგადოებრივ საწყისებზე), ასოცირებული პროფესორი
  8. ლევან ჭაბაშვილი – მეცნიერ-თანამშრომელი (საზოგადოებრივ  საწყისებზე), ასისტენტ-პროფესორი
  9. ჯონი აბულაძე  –  უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (საზოგადოებრივ  საწყისებზე)