წარდგენილი საგრანტო პროექტები (2009)

26/04/2010 21:53

 

ქვემოთ დასახელებული საგრანტო პროექტები წარდგენილი იყორუსთაველის ფონდში“:

  1. 207-srg-09  აფხაზეთის მატერიალური კულტურის ძეგლები და ეპიგრაფიკა 91 (პროექტის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფესორი ლია ახალაძე)
  2. 204-srg-09  აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა მეტყველება ქართველურ ენათა და დიალექტთა ინტერფერენციის დინამიკის თვალსაზრისით 1. იმერეთის რეგიონი   85.5 (პროექტის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფესორი ლევან ფაჩულია)
  3. 140-srg-09  აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი 84 (პროექტის ხელმძღვანელი, პროფ. თეიმურაზ გვანცელაძე)