წარდგენილი საგრანტო პროექტები (2008)

26/04/2010 21:47

 

ქვემოთ დასახელებული საგრანტო პროექტები წარდგენილი იყორუსთაველის ფონდში“:

  1. 235-08-1-010 აფხაზეთის მატერიალური კულტურის ძეგლები და ეპიგრაფიკა”  (პროექტის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფესორი ლია ახალაძე). 93
  2. 217-08-1-010 აფხაზი ხალხის ბრძოლა რუსეთის წინააღმდეგ ეროვნული გადასარჩენად 1864-1916 წწ. (პროექტის ხელმძღვანელი, პროფ. ოთარ ჟორდანია). 82.5
  3. 153-08-2-160 საქართველოს პოსტტრანსფორმაციული ეკონომიკის განვითარების მოდელი და ევროკავშირში ინტეგრაციის სცენარები (პროექტის ხელმძღვანელი, პროფ. გია მალაშხია). 74
  4. 138-08-1-010 სსიპაფხაზეთი საერთო-ქართულ ეთნო-კულტურულ და პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივ სივრცეში. უძველესი დროიდან XX საუკუნის მიწურულამდე  (პროექტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი ზურაბ პაპასქირი). 73
  5. 073-08-1--030 სსიპ ენათა ინტერფერენციის დინამიკა შავიზღვისპირეთში I. სოჭელ ქართველთა მეტყველება (პროექტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი ოთარ მიქიაშვილი). 70
  6. 199-08-2-030  ევროპული ენების (ინგლისური, რუსული,) კონტაქტები ქართულთან გლობალიზაციის პირობებში (პროექტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი დიანა ალანია). 61
  7. 184-08-2-160  მრავალენოვანი დემოგრაფიული ლექსიკონის (თეზაურუსის) ქართული ვერსია (პროექტის ხელმძღვანელი, ???). 56