სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაცული დისერტაციები

26/04/2010 22:11

2009წ. 5 ნოემბერს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­ნი­ერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ქართული ლიტერატურისა და ლი­ტე­რატურის თეორიის სადისერტაციო კოლეგიის სხდომაზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტმა ლელა მირცხულავამ დაიცვა დისერტაცია ფილო­ლო­გიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე: “პოს­ტმოდერნის­ტუ­ლი ტენდენციები მე-20 საუკუნის მეორე ნა­ხევრის ქართულ პროზაში”  (სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ფი­ლოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერსიტეტის სრუ­ლი პროფესორი მარიამ მირესაშვილი).

 

2009წ. 13 ნოემბერს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­­ნი­ერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ქართული ლიტერატურისა და ლი­ტე­რატურის თეორიის სადისერტაციო კოლეგიის სხდომაზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტმა თამთა როგავამ დაიცვა დისერტაცია ფილო­ლო­გიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე: თეიმურაზ მეორე და ბიბლია (სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ფი­ლოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერსიტეტის სრუ­ლი პროფესორი მარიამ მირესაშვილი; ფი­ლო­ლო­გი­ის მეც­ნი­ერ­ებ­­თა დოქ­ტო­რი, სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ას­ოც­ირ­ებ­­ლი პრო­ფე­სო­რი ტი­ტე მო­სია).

 

2009წ. 4 დეკემბერს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­­ნი­ერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ქართული ლიტერატურისა და ლი­ტე­რატურის თეორიის სადისერტაციო კომისიის სხდომაზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტმა კოტე თოდუამ დაიცვა დისერტაცია ფილო­ლო­გიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე: გიორგი წერეთელი და რეალიზმის პრობლემები ქართულ ლი­ტე­რატურაში” (სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ფი­ლო­ლო­გი­ის მეც­ნი­ერ­ებ­­თა დოქ­ტო­რი, სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ასო­ცი­რებული პრო­ფე­სო­რი ნინო ვახანია).

 

2009წ. 25 დეკემბერს სო­ხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­­ნი­ერებათა ფაკულტეტის სა­დისერტაციო საბჭოს საქართველოს ისტორიის სადისერტაციო კომისიის სხდომაზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტმა კახა კვაშილავამ დაიცვა დი­სერ­ტაცია ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე: “ის­ტო­რი­­ლი სა­მურ­ზა­ყა­ნო. XVII-XVIIIსს. მიჯ­ნა _ 1840წ. (სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ისტორიის მეც­ნი­ერ­ებ­­თა დოქ­ტო­რი, სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სრული პრო­ფე­სო­რი ზურაბ პაპასქირი).

 

2010წ. 22 იანვარს სო­ხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­­ნი­ერებათა ფაკულტეტის სა­დიესერ­ტა­ციო საბჭოს საქართველოს ისტორიის სადისერტაციო კომისიის სხდომაზე სოხუ­მის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტმა ზაზა წურწუმიამ დაიცვა დი­სერ­ტაცია ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თემა­ზე “აფხა­ზე­თი რუსეთ-ოს­მა­ლეთის ურ­თიერთობებში (XVს. II ნახ. XXს. I მეოთხედი)”  (სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ის­ტო­რი­ის მეც­ნი­ერ­ებ­­თა დოქ­ტო­რი, პრო­ფესორი, აღ­მო­სავლეთმ­ცოდ­ნეობის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრო­მე­ლი მიხეილ სვა­ნი­ძე; ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი, სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ასო­­­­­ებ­­ლი პრო­­ფე­სო­რი ბე­ჟან ხო­რა­ვა).