სადისერტაციო საბჭოები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება

26/04/2010 20:51
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება.

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაცული დისერტაციები

26/04/2010 22:11
2009წ. 5 ნოემბერს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­ნი­ერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ქართული ლიტერატურისა და ლი­ტე­რატურის თეორიის სადისერტაციო კოლეგიის სხდომაზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტმა ლელა მირცხულავამ დაიცვა დისერტაცია ფილო­ლო­გიის დოქტორის აკადემიური...